کلیدواژه‌ها = وارسی
بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل

دوره 2، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-9

امیر صادقی؛ حمید حسین زاده


بررسی ابعاد مدیریت کیفیت در معماری نرم افزار

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-8

علی سبحانی