فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات


فراخوان دریافت مقالات

 به اطلاع می‌رساند، فصلنامه تخصصی آرمان پردازش از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات علمی- پژوهشی خود را که با رسالت، اهداف و محورهای علمی تحت پوشش فصلنامه منطبق است، به این نشریه ارسال نمایند. مقالات دریافتی پس از تأیید اولیه (رعایت فرمت مقالات فصلنامه و قرار داشتن در حوزه موضوعی آن) داوری تخصصی خواهند شد و در صورت تأیید نهایی در دوره ها و شماره های آتی منتشر می گردند.