فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرایند پذیرش مقالات

فصلنامه آرمان پردازش

مقالات واصله پس از بررسی اولیه توسط سردبیر تخصصی / هیأت تحریریه و دریافت فرم تکمیل شده انحصار چاپ تا زمان انتشار الکترونیکی به ترتیب مراحل زیر را طی خواهد کرد:

الف) در این مرحله، مقالاتی که از فرمت مناسب بر اساس راهنمای نویسندگان مقاله برخوردار باشند، جهت بررسی به دبیر تخصصی و هیأت تحریریه نشریه ارسال می گردند. در این مرحله مقالاتی که دارای محتوای علمی مناسب بوده و از نظر موضوعی با محورهای موضوعی نشریه مطابقت و همخوانی داشته باشند، مورد تأیید اولیه قرار می گیرند. این مرحله، معمولاً بین 3 تا 7 روز کاری طول می کشد.

ب) مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته اند، دست کم برای دو داور که در موضوع مقاله صاحب نظر باشند ارسال و پس از بررسی بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می شوند:

 - مقالاتی که پس از مرحله بررسی اولیه پذیرفته می شوند.

 - مقالاتی که پس از اصلاح مورد نظر داوران قابل انتشارند.

 - مقالاتی که پس از مطالعه و بررسی قابل پذیرش تشخیص داده نمی شوند.

ج) پس از ارسال نظرات داوران، نویسنده/نویسندگان مقاله باید از تاریخ زمان دریافت نظرات، حداکثر ظرف مدت 30 روز اصلاحات مورد نظر را انجام داده و یا دلایل خود را مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را به دفتر فصلنامه منعکس نمایند.

انجام اصلاحات ممکن است در یک فرایند رفت و برگشتی در دو یا سه مرحله انجام پذیرد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر سردبیر و هیات تحریریه مجله قابل قبول نباشد به طول بیانجامد.

د)‌ پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح و تأیید سردبیر، نامه پذیرش/عدم پذیرش برای نویسنده ارسال خواهد شد.

ه ) تمامی مقالات پس از پذیرش توسط کارشناس سامانه در فهرست مقالات آماده ی انتشار قرار می گیرند.

- مقالات مذکور پس از ویرایش ادبی و فنی، حروف چینی و صفحه آرایی در قالب فرمت مجله برای نویسنده مسئول ارسـال می شوند تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشد انجام شود و پس از تأیید نویسنده، در سامانه مجله برای انتشار ثبت و نمایه سازی می گردد.