فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطاتبدینوسیله از اساتید گرامی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور، جهت عضویت در هیئت تحریریه مشورتی و کمیته داوری فصلنامه تخصصی آرمان پردازش دعوت به عمل می آید. در این راستا، خواهشمند است مراتب همکاری و رزومه پژوهشی خود را به آدرس پست الکترونیک فصلنامه (armanprocessjournal@gmail.com) ارسال فرمائید.

دبیرخانه اجرائی فصلنامه تخصصی آرمان پردازش