فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سردبیر اجرایی


دکتر نفیسه فارغ زاده استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

سیستم های نرم افزاری

سردبیر افتخاری


دکتر ناصر مدیری دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

سیستم های نرم افزاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین خنیفر استاد، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت و برنامه ریزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید اسحاقی گرجی استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


محمد علی اخائی دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیستم های مخابراتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه ثقفی دانشیار، گروه مدیریت تکنولوژی و نوآوریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت سیستم و بهره وری

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا نجف بیگی استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مدیریت و اقتصاد

  • rezanajafbagyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا کاباران زاد قدیم دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

مدیریت، اقتصاد مهندسی، تحلیلگری مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهام فراهانی استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

سیستم های نرم افزاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی خاکزار بفروئی استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مالی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

مهندسی صنایع و مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر زینب موحدی استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران (IUST)، تهران، ایران

سیستم های شبکه ای و مخابراتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نیاوند استادیار، پژوهشکده مدیریت استراتژیک و سرمایه انسانی ، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

مدیریت مالی، جهت گیری ریسک مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد امین ترابی استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت و هوش مصنوعی در بازاریابی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه بهاری فرد استادیار، پژوهشکده علوم بنیادی (IPM)، تهران، ایران

محاسبات علمی، الگوریتم ها و روش های یادگیری

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا رضوانیان استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

هوش مصنوعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم السادات نوربخش استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

هوش مصنوعی

  • nourbakhshiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی میرفتاحی استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه رجا قزوین، قزوین، ایران

شبکه های توزیعی

  • mirfatahimehdigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر عبدالله جعفری چاشمی استادیار، گروه فناوری مهندسی برق و مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهدیشهر، مهدیشهر، ایران

Electrical and Telecommunications

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسین حدادیان استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده،

Genetic Algorithms, Demand Side Management, Distributed Power Generation, Integer Programming

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر غلامرضا وطنیان استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده،

معماری کامپیوتر و سخت افزار

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر افسانه جلالیان استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه رجا قزوین، قزوین، ایران

هوش مصنوعی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حنانه صالحی فر استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بصیر آبیک قزوین، قزوین، ایران

سیستم های نرم افزاری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر پویا درخشان استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

فناوری اطلاعات و ارتباطات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر رزیتا جمیلی اسکوئی استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهدیشهر، سمنان، ایران

سیستم های نرم افزاری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر فیروزه رضوی استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، مؤسسه آموزش عالی طاها، تهران، ایران

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت

  • firozehrazavigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد اردویی استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

سیستم های نرم افزاری

مدیر اجرایی


مجتبی منتظری گروه مهندسی عمران، دانشگاه دولتی مازندران، ساری، ایران

مدیریت اجرائی

  • mojtaba.montazerigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Vijay Anant Athavale Principal & Professor CSE, Walchand, Department of Computer Science. Institute of Technology, Solapur, India

Machine Learning, AI, Blockchain

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Rohit Bansal Associate Professor, Department of Management Studies, Vaish College of Engineering, Rohtak, India

Management and Technology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. D. Stalin David Assistant Professor, Department of Computer Science. National Engineering College, Anna University, Chennai

Computer Science and Engineering, image processing