بررسی ابعاد مدیریت کیفیت در معماری نرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی و تحلیل ابعاد و نیازمندی های کیفی معماری نرم افزار از مهم ترین عوامل موفقیت نرم افزارهای امروزی در بازار تجاری می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه راه حل ها را مختل می نماید. کم اهمیت قلمداد کردن استخراج ابعاد کیفی نرم افزار ممکن است در مراحل پایانی توسعه مشکلات بسیار پرهزینه ای را به بار آورده و تحلیلگر را در این مورد با مشکلات و موانع بسیاری مواجه سازد. این مشکلات که زمینه ساز پژوهش حاضر می باشد می تواند ناشی از عوامل بسیاری باشد که شناخت این موارد می تواند در حین فرآیند استخراج نیازمندی ها سبب اجتناب از آن ها گردد. توانایی فرآیندهای مهندسی نیازمندی ها در سیستم از قبیل روش ها و ابزارها، برای مقابله با تحولات از عوامل بسیار مهمی هستند. در سیستم های پیچیده امروزی به دلیل وجود داده های بسیار بزرگ، ارتباطات و جریان بین آنها و اینترنت اشیاء سیستم هایی بسیار عظیم ارائه شده است که با توجه به مقیاس این سیستم ها اعتبارسنجی یکی از الزامات نهایی در جهت تأیید این نیازمندیهای کیفی است. در این پژوهش برررسی ابعاد مدیریت کیفیت نرم افزار از منظر ذینفعان و سازنده، اعتبارسنجی نیازمندی
های کیفی و همچنین چگونگی بهره برداری از ابعاد کیفی در سیستم نرم افزاری را به جهت اهمیت زیاد در این حوزه مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها