تجزیه تحلیل، استخراج وابستگی، وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی های نرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

استخراج نیازمندی ها فرآیندی برای تشخیص نیازها و ارتباط میان گروه های جدا از هم در جهت تعریف و دریافت نیازمندی ها می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه نیازمندی ها را مختل می نماید. کم اهمیت قلمداد کردن استخراج نیازمندی ها ممکن است در مراحل پایانی توسعه مشکلات بسیار پرهزینه ای را به بار آورده و تحلیلگر را در این مورد با مشکلات و موانع بسیاری مواجه سازد. این مشکلات که زمینه ساز پژوهش حاضر می باشد می تواند ناشی از عوامل بسیاری باشد که شناخت این موارد می تواند در حین فرآیند استخراج نیازمندی ها سبب اجتناب از آن ها گردد . توانایی فرآیندهای مهندسی نیازمندی ها در سیستم از قبیل روش ها و ابزارها، برای مقابله با تحولات از عوامل بسیار مهمی هستند. در سیستم های پیچیده امروزی به دلیل وجود داده های بسیار بزرگ، ارتباطات و جریان بین آنها و اینترنت اشیاء سیستم هایی بسیار عظیم ارائه شده است که با توجه به مقیاس این سیستم ها اعتبارسنجی یکی از الزامات نهایی در جهت تأیید این نیازمندیها است. در این پژوهش فرآیند وارسی نیازمندی ها از منظر ذینفعان، اعتبارسنجی نیازمندی ها و همچنین چگونگی بهره برداری از سیستم را به جهت اهمیت زیاد در این حوزه مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها