بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت حافظه یکی از وظایف مهم و اصلی سیستم عامل های مدرن است که عملیات اصلی حافظه را مدیریت کرده و فرآیندها را بین حافظه اصلی و دیسک در حین اجرای برنامه تغییر می دهد. مدیریت حافظه همه فعالیت های سیستم عامل را مدیریت می کند، خواه محل های مختلف حافظه به یک فرآیند اختصاص داده شود یا خیر. این فرایند مقدار حافظه ای را که باید به فرآیندهای سیستم عامل اختصاص داده شود، تعیین می کند. مدیریت حافظه تصمیم می گیرد که کدام فرایند برای دسترسی به حافظه در یک زمان و پیگیری میزان تخصیص داده شده یا آزاد شدن و به روز رسانی حالت های مربوطه باشد. در این مطالعه، ما ابعاد مهم مساله مدیریت حافظه را از دیدگاه مدیران سیستم عامل، اعتبار سنجی الزامات کیفیت و همچنین نحوه استفاده از ابعاد کیفی در مدیریت حافظه سیستم عامل های امروزی، به دلیل مهم بودن چالش ها و پراهمیت بودن مساله، بررسی کرده ایم. اهمیت در این زمینه برای اطمینان از کارایی و عملکرد سیستم عامل ها ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها