فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
به سوی دیدگاه مدیریت جامع شبکه های توزیعی
به سوی دیدگاه مدیریت جامع شبکه های توزیعی

سعید سلیمانی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  امروزه از چارچوب های مدیریت شبکه های توزیعی برای تهیه، بهره برداری، نگهداری و ایمن سازی زیرساخت های شبکه استفاده میشود. اساسا مدیریت صحیح شبکه های توزیعی نیازمند طیف وسیعی از فعالیت ها، روش ها، روال ...  بیشتر