فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

امروزه شبکه های بی سیم می‌توانند در تعامل با بسیاری از کاربردهای نوین مانند مانیتورینگ ترافیک، بررسی میدان جنگ و مانیتورینگ بر مبنای حسگر و شبکه های توزیعی بکار روند. شبکه های حسگر بی‌سیم یکی از کاربردهای مهم سیستم‌های سایبر فیزیکی به شمار می‌آیند که در آنها با استفاده کردن از تعداد زیادی گره حسگر در یک محیط وسیع جمع‌آوری اطلاعات از محیط پیرامون صورت می پذیرد. یک شبکه بی سیم می تواند اجتماعی از شبکه‌های حسگر با دستگاه‌های محاسباتی و اطلاعاتی باشد. این سیستم‌ها می توانند وضعیت محیط اطراف را به‌صورت هوشمندانه نظارت و پایش نموده و با پاسخی هوشمندانه به رخدادهای محیط اطراف، واکنش نشان ‌دهند. به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیکی و تأثیرات زیست‌ محیطی، داده‌های حسگر جمع‌آوری‌شده توسط این سیستم‌ها ذاتاً نویزی بوده و ممکن است هشدارهای بسیاری اشتباه صادر کنند و این بسیار مطلوب است که اطلاعات معنی‌دار از یک مجموعه‌ی بزرگ داده‌های نویز دار غربال شوند. رهگیری اهداف در این سیستم ها مسئله‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ تحقیقات بسیاری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده و در سال‌های اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ شبکه‌های ﺣﺴﮕﺮ بی‌سیم، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ شبکه‌ها در محیط‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رهگیری هدف‌های ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻴﺰ مطرح‌شده اﺳﺖ و یکی از مهم‌ترین موضوعات در این شبکه ها بشمار می‌آید. در این پژوهش به بررسی رویکردهای رهگیری اهداف بر روی شبکه حسگر بی‌سیم پرداخته، مسائل و مشکلات رهگیری را مطرح می‌کنیم، سپس در ادامه به بررسی روش‌های رهگیری رایج در این شبکه ها و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی کیفی مرتبط می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Target Based Routing Approaches in Wireless Sensor Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taheri
  • Masoumeh Sadeghi

Department of educational management,, faculty of management and economy, Shiraz Islamic Azad University. Shiraz. Iran

چکیده [English]

Nowadays, wireless networks can be used in interaction with many novel applications such as, traffic monitoring, battlefield survey, monitoring based on sensors and distribution networks. Wireless sensor networks are one of the important applications of cyber-physical systems in which information is collected from the surrounding environment by using a large number of sensor nodes in a wide environment. A wireless network can be a community of sensor networks with computing and information devices. These systems can intelligently monitor the state of the surrounding environment and react with an intelligent response to the events of the surrounding environment. Due to the technological limitations and environmental influences, the sensor data collected by these systems are inherently noisy and may have may issues and false alarms, and it is highly desirable to sift meaningful information from a large set of noisy data. Target tracking in these systems is a critical problem that has occupied many researches and in recent years, with the realization of the possibility of building wireless sensor networks, the use of these networks in different environments for tracking moving targets has also been proposed, and one of the most important issues in this Networks are considered. In this research, we investigate the approaches of tracking targets on wireless sensor network. We present the issues and problems of tracking, then we continue to review the common tracking methods in these networks and related qualitative parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Target Tracking
  • Ranking Algorithms
  • Wireless Sensor Network
  • Cyber Physical Systems