بررسی چشم اندازها و چالشهای سیستم های تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای پیشرفته توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در عرصه های
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. نتایج مطالعات اقدامات کشورهای توسعه یافته در این حوزه بر این نکته تمرکز دارد که رفتارهای مدیریتی و شهروندی و تعامل بین عناصر جامعه در این پدیده از حالت سنتی آن تبعیت نمی کند. همچنین سیاستگذاران و مدیران کلانشهرها، تجارت الکترونیکی را نه به عنوان هدف که ابزاری برای بهره مندی از روشهای نوین تعاملی بین عناصر تاثیرگذار و تاثیرپذیر اجتماع در ایجاد حکمرانی هدفمند، سریع و انعطاف پذیر متناسب با نیازهای پویای شهروندان می دانند. در این مقاله ابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک پرداخته شده است و به ذکر نکات مهم درخصوص چالشها و چشم اندازهای پیش روی آن اشاره شده است. در ادامه به بیان زیرساخت های مناسب که جهت بکارگیری این فناوری پرداخته شده و سپس با توجه به تحقیقات انجام شده و شواهد موجود به بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی اجرای این فناوری در کشور پرداخته شده است و در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، پیشنهادهای کاربردی به منظور اجرای موفقیت آمیز این فناوری در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها