فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

امروزه سیستم‌های سایبر فیزیکی می‌توانند برای بسیاری از کاربردهای تکنولوژیکی نوین مانند مانیتورینگ ترافیک، بررسی میدان جنگ و مانیتورینگ بر مبنای حسگر و شبکه های توزیعی بکار روند. این سیستم‌ها وضعیت محیط اطراف را به‌صورت هوشمندانه نظارت و پایش می‌کنند و با پاسخی هوشمندانه به رخدادهای محیط اطراف، واکنش نشان می‌دهند. شبکه حسگر بی‌سیم یکی از کاربردهای مهم سیستم‌های سایبر فیزیکی به شمار می‌آید که در آن با استفاده کردن از تعداد زیادی گره حسگر در یک محیط وسیع شروع به جمع‌آوری اطلاعات از محیط پیرامون می‌کند. رهگیری اهداف متحرک مسئله‌ای اساسی و چالش برانگیز در این حوزه اﺳﺖ. در این مقاله به بررسی رهگیری اهداف بر روی شبکه حسگر بی‌سیم پرداخته سپس مسائل و مشکلات رهگیری دراین حوزه را بررسی و مطرح می‌نمائیم، ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا تعریفی جامع از سیستم‌های سایبر فیزیکی و همچنین شبکه حسگر بی‌سیم خواهیم داشت، سپس در ادامه به بررسی رهگیری اهداف در شبکه حسگر می‌پردازیم و روش‌های رهگیری در شبکه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖی مرتبط را موردبررسی قرار خواهیم داد.

عنوان مقاله [English]

Examining the Challenges and Prospects of Target Tracking Problem in Wireless Sensor Networks

نویسنده [English]

  • Zahra Bigdeli

Department of Computer Engineering, khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, cyber-physical systems can be used for many new technological applications such as traffic monitoring, battlefield surveillance, and monitoring based on sensors and distribution networks. These systems intelligently monitor and monitor the state of the surrounding environment and react with an intelligent response to the events of the surrounding environment. Wireless sensor network is one of the important applications of cyber-physical systems, in which it starts collecting information from the surrounding environment by using a large number of sensor nodes in a wide environment. Tracking moving targets is a fundamental and challenging issue in this field. In this article, we investigate the tracking of targets on the wireless sensor networks, then we will review and present the issues and problems of tracking in this area. for this purpose, we will first have a comprehensive definition of cyber physical systems as well as the wireless sensor network, then we will continue to review We will track targets in the sensor network and we will examine the methods of tracking in the network and related quality parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tracking Targets
  • Ranking Algorithm
  • Wireless Sensor Network
  • Cyber Physical Systems
[1] Borges LM, Velez FJ, Lebres AS. Survey on the characterization and classification of wireless sensor network applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2014 Apr 24;16(4):1860-90.
[2] Hasan S, Hussain Z, Singh RK. A survey of wireless sensor network. Int. J. of Emerg. Technol. and Adv. Engin. 2013 Mar;3(3):487-92.
[3] Davis A, Chang H. A survey of wireless sensor network architectures. International Journal of Computer Science and Engineering Survey. 2012 Dec 1;3(6):1.
[4] Rahman KC. A survey on sensor network. Journal of Computer and Information Technology. 2010 Oct;1(1):76-87.
[5] Maraiya K, Kant K, Gupta N. Application based study on wireless sensor network. International Journal of Computer Applications. 2011 May;21(8):9-15.
[6] Dargie W, Poellabauer C. Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice. John Wiley & Sons; 2010 Nov 5.
[7] Gulati K, Boddu RS, Kapila D, Bangare SL, Chandnani N, Saravanan G. A review paper on wireless sensor network techniques in Internet of Things (IoT). Materials Today: Proceedings. 2022 Jan 1;51:161-5.
[8] Ahmad R, Wazirali R, Abu-Ain T. Machine learning for wireless sensor networks security: An overview of challenges and issues. Sensors. 2022 Jun 23;22(13):4730.
[9] Majid M, Habib S, Javed AR, Rizwan M, Srivastava G, Gadekallu TR, Lin JC. Applications of wireless sensor networks and internet of things frameworks in the industry revolution 4.0: A systematic literature review. Sensors. 2022 Mar 8;22(6):2087.
[10] Nayak P, Swetha GK, Gupta S, Madhavi K. Routing in wireless sensor networks using machine learning techniques: Challenges and opportunities. Measurement. 2021 Jun 1;178:108974.
[11]  Kandris D, Nakas C, Vomvas D, Koulouras G. Applications of wireless sensor networks: an up-to-date survey. Applied system innovation. 2020 Feb 25;3(1):14.
[12] Abdulkarem M, Samsudin K, Rokhani FZ, A Rasid MF. Wireless sensor network for structural health monitoring: A contemporary review of technologies, challenges, and future direction. Structural health monitoring. 2020 May;19(3):693-735.
[13] Wang T, Wang X, Shi W, Zhao Z, He Z, Xia T. Target localization and tracking based on improved Bayesian enhanced least-squares algorithm in wireless sensor networks. Computer Networks. 2020 Feb 11;167:106968.
[14] Fattah S, Gani A, Ahmedy I, Idris MY, Targio Hashem IA. A survey on underwater wireless sensor networks: Requirements, taxonomy, recent advances, and open research challenges. Sensors. 2020 Sep 21;20(18):5393.
[15] Amutha J, Sharma S, Nagar J. WSN strategies based on sensors, deployment, sensing models, coverage and energy efficiency: Review, approaches and open issues. Wireless Personal Communications. 2020 Mar;111(2):1089-115.
[16] Mohanty SN, Lydia EL, Elhoseny M, Al Otaibi MM, Shankar K. Deep learning with LSTM based distributed data mining model for energy efficient wireless sensor networks. Physical Communication. 2020 Jun 1;40:101097.    
[17] Li Z, Zhang L, Cai Y, Ochiai H. Sensor selection for maneuvering target tracking in wireless sensor networks with uncertainty. IEEE Sensors Journal. 2021 Dec 20;22(15):15071-81.
[18] Delavernhe F, Lersteau C, Rossi A, Sevaux M. Robust scheduling for target tracking using wireless sensor networks. Computers & Operations Research. 2020 Apr 1;116:104873.
[19] Sharma A, Chauhan S. Target coverage computation protocols in wireless sensor networks: a comprehensive review. International Journal of Computers and Applications. 2021 Nov 26;43(10):1065-87.
[20] Mosaif A. Target Tracking in Wireless Visual Sensor Networks: Challenges, Steps, and Metrics of Evaluation. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2021 Apr 11;12(5):1037-43.
[21] Yuan Y, Yi W, Choi W. Dynamic sensor scheduling for target tracking in wireless sensor networks with cost minimization objective. IEEE Internet of Things Journal. 2022 May 26;9(21):20957-74.