فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سیستمها، رویکردها و فناوری های امروزی که برای مدیریت عملیاتهای زنجیره تامین نفت و گاز به کار می روند، از ارائه شفافیت عملیاتی، قابلیت ردیابی، ممیزی، امنیت و ویژگیهای منشاء داده قابل اعتماد، برخوردار نیستند. همچنین بخش بزرگی از سیستمهای متمرکز موجود، به صورت دستی بوده و به شدت از هم گسیخته می باشند که آنها را به شدت در برابر دستکاری در نقاط مختلف آسیب پذیر می سارند. فناوریهای نوظهوری مانند اینترنت اشیاء، محسبات مبتنی بر مه، رایانش ابری و بلاکچین می توانند نقشی حیاتی در افزایش میزان کارایی عملیاتی صنایع نفت و گاز ایفا کنند. در این مقاله، فرصتها و کاربردهای بالقوه فناوری هوش مصنوعی در مدیریت اکتشاف، تولید، زنجیره تامین و عملیات لجستیک در صنعت گاز طبیعی بررسی می گردد، زیرا می تواند قابلیت ردیابی، تغییرناپذیری، شفافیت و ممیزی را به صورت غیرمتمرکز ارائه می دهد. در این پژوهش موارد استفاده از هوش مصنوعی را در زنجیره های بلوکی غیرمتمرکز مرتبط با قراردادهای هوشمند، سیاستهای تجاری شرکتی و مزایای آن برای مدیریت موثر و ارزیابی ریسک بازار در طول بحران‌های اجتماعی- اقتصادی مطرح می گردد. نتایج بررسی نشان داد که بکارگیری هوش مصنوعی، دقت تصمیم گیری قراردادهای هوشمند صنعت گاز طبیعی را افزایش می دهد. در نتیجه سطح آستانه هزینه ها، انرژی و سایر عملکردهای کنترلی در تهیه، تولید و توزیع را از نظر کیفی، محدود می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence in Smart Contracts (Case Study: N.G Supply Chain)

نویسنده [English]

  • Reza Mohammadi

Department of Management & Accounting, Faculty of Industrial Management, Production & Operation, Shahid-Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today's systems, approaches, and technologies leveraged for managing oil and gas supply chain operations fall short of providing operational transparency, traceability, audit, security, and trusted data provenance features. Also, a large portion of the existing systems are centralized, manual, and highly disintegrated, which make them vulnerable to manipulation and the single point of failure problem. Emerging technologies such as the Internet of Things (IoT), fog computing, cloud computing, and block chain can play a vital role in boosting the operational efficiency of the oil and gas industry. In this paper, we explore the potential opportunities and applications of Artificial Intelligence technology in managing the exploration, production, and supply chain and logistics operations in the Natural Gas industry as it can offer traceability, immutability, transparency, and audit features in a decentralized, trusted, and secure manner. This research highlights the use cases of AI in decentralized Block chain with smart contracts, the company’s trading policies, and its advantages for effectively handling market risk assessments during socio-economic crisis. Results spotlight the use of AI in decision accuracy for the developed smart contract-based Natural Gas Industry, thereby qualitatively limiting the threshold level of costs, energy and other control functions in procurement, production and distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Natural Gas
  • Block Chain
[1] Mohammadi, R. (2019). Design The Project Management Dashboard in Project Based Organizations, 3rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019), Sharif University. (In-Persian)
[2] Koh, L., Orzes, G., & Jia. F. (2019). The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): Technologies Disruption on Operations and Supply Chain Management. International Journal of Operations and Production Management, 39 (6/7/8), 817–828.
[3] Singh, S. K., Rathore. S., & Park. J. H. (2020). Block IoT intelligence: A Block Chain-Enabled Intelligent IoT Architecture with Artificial Intelligence. Future Generation Computer Systems, 110, 721–743.
[4] Mohammadi, R. (2023). The Role of Strategic Foresight on Dynamic Capabilities, International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Science, 3(1), 40-45.
[5] Karimi, M. (2022). Artificial Intelligence in Oil & Gas Upstream: Trends, Challenges and Future Scenarios, Scientific Oil & Gas Exploration & Production, No 199, pp. 37-49.
[6] Mohammadi, R. (2022). The Role of South Pars Gas Field on Economic Growth of IRAN, International Journal of Business Management and Entrepreneurship, Vol 1, No 3, pp. 41-52.
[7] Zinati, A. (2021). Feasibility Study of Blockchain Policy on Oil and Gas Industries, Master Thesis, Sharif University.
[8] Ahmad, R. W., Salah, K., Jayaraman, R., Yaqoob, I., & Omar, M. (2022). Block chain in oil and gas industry: Applications, challenges, and future trends, Technology in Society, 68.
[9] Rouhani, A. A., Mohammadabadi, R. (2022). Investigating the artificial intelligence application in oil and gas
supply chain, Journal of Farayandno, Vol 17, No 79, pp. 57-73.
[10] Alaei, S., Hoseinzadeh, J. (2022). Analysis of the independence of black box algorithms in algorithmic contracts and its consequences, Journal of Legal Studies, Vol 14, Issue 1, pp. 251-275.
[11] Talebi, D., Mohammadi, R. (2022). The Role of Block-Chain on Enterprise Resource Planning (ERP), Journal of Industrial Engineering and Management, 13(4), 12-25.
[12] Naser, M., Sadeghi, H. (2019). Validation and Expression of legal Challenges in the Application of Smart Contracts: Comparative Study in the Iranian and American Legal System, Private Law Research, Vol 7, Issue 27, pp. 225-288.
[13] Mohammadi Fateh, A., Salarnejad, A. A. (2022). The Scope of Blockchain Technology: A Meta-Synthesis Study of Applications, Benefits, Challenges, and Related Technologies, Science and Techniques of Information Management, Vol 8, Issue 1, pp.245-300.
[14] Hamidi, M. M. (2021). Law Investigation of Artificial Systems contracts, PhD Thesis, Qom University, Law Department.
[15] Naser, M., Razavi, M.H. (2020). Legal Analysis of the Functioning of Smart Contracts in Digital Transfers in the Financial Markets, IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTC), Vol 24, Issue 93, pp. 31-70.