فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد - میبد - ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: بیماری‌های قلبی به‌عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جهان معرفی‌شده‌اند و تأخیر در درمان آن‌ها می‌تواند منجر به افزایش مرگ بیماران گردد. هدف اصلی این تحقیق ارتقاء شناسایی بیماران قلبی با استفاده از سیستم دسته‌بند یادگیر است.
روش‌ها: در این تحقیق، از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر با تکنیک‌های یادگیری مبتنی بر قواعد استفاده‌شده است. این تکنیک‌ها بر پایه دو اصل اساسی یادگیری تقویتی و الگوریتم‌های تکاملی ژنتیک ساخته‌شده‌اند. سبک میشیگان به‌عنوان روش بهینه‌سازی انتخاب‌شده و مجموعه داده بیماران قلبی از مرکز تحقیقات افشار برای آموزش و یادگیری سیستم مورداستفاده قرارگرفته است.
یافته‌ها: پس از آموزش سیستم، تعدادی قانون باارزش تولیدشده که در مرحله آزمون برای پیش‌بینی بیماران قلبی مورداستفاده قرار گرفته‌است. نتایج آزمایش‌ها نشان‌می‌دهد که با استفاده از سیستم دسته‌بند یادگیر بر مبنای سبک میشیگان، شناسایی بیماران قلبی بهبودیافته و دقت پیش‌بینی به ۸۸ درصد افزایش‌یافته است؛ که این روش قادر به انجام شناسایی کامل‌تری از بیماران قلبی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، استفاده از سیستم دسته‌بند یادگیر بر مبنای سبک میشیگان به‌عنوان یک رویکرد بهینه، شناسایی بیماران قلبی را بهبود بخشیده و دقت پیش‌بینی را افزایش داده است. این روش می‌تواند بهبود مؤثری در درمان به‌موقع بیماران قلبی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of a Machine Learning Classifier System for the Identification of Heart Disease Patients

نویسنده [English]

 • mohammadreza dehghani mahmoudabadi

Faculty of Computer Engineering, University of Azad Islamic Maybod, Maybod, Iran,

چکیده [English]

Background and Objectives: Cardiovascular diseases have been identified as one of the most prevalent global health issues, and delays in treatment can lead to increased mortality among patients. The primary objective of this study has been to enhance the identification of heart disease patients using a machine learning classification system.
Methods: In this research, machine learning classification systems with rule-based learning techniques have been employed. These techniques are built upon two fundamental principles, reinforcement learning, and genetic algorithms. The Mishgan style has been selected as the optimization method, and a dataset of heart disease patients from the Afshar Research Center has been utilized for the training and learning of the system.
Findings: Following the training of the system, a set of valuable rules has been generated and utilized in the testing phase for predicting heart disease patients. The experimental results indicate that using the Mishgan-style machine learning classification system has improved the identification of heart disease patients, resulting in an 88% increase in prediction accuracy. In other words, this approach enables a more comprehensive identification of heart disease patients.
Conclusion Considering the study's outcomes, the use of the Mishgan-style machine learning classification system as an optimal approach has enhanced the identification of heart disease patients and increased prediction accuracy. This method can contribute significantly to timely treatment of heart disease patients and the reduction of morbidity and mortality associated with these diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiovascular Diseases
 • Learning Classifier System
 • Rule-Based Learning
 • [1] Lau K, Malik A, Foroutan F, Buchan TA, Daza JF, Sekercioglu N, et al. Resting Heart Rate as an Important Predictor of Mortality and Morbidity in Ambulatory Patients With Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Card Fail [Internet]. 2021;27(3):349–63.
 • [2] Tougui I, Jilbab A, El Mhamdi J. Heart disease classification using data mining tools and machine learning techniques. Health Technol (Berl) [Internet]. 2020;10(5):1137–44.
 • [3] Irfan M, Jiangbin Z, Iqbal M, Masood Z, Arif MH. Knowledge extraction and retention based continual learning by using convolutional autoencoder-based learning classifier system. Inf Sci (N Y). 2022 Apr 1;591:287–305.
 • [4] Shi Y, Li L, Yang J, Wang Y, Hao S. Center-based Transfer Feature Learning With Classifier Adaptation for surface defect recognition. Mech Syst Signal Process. 2023 Apr 1;188:110001.
 • [5] Das S, Imtiaz MS, Neom NH, Siddique N, Wang H. A hybrid approach for Bangla sign language recognition using deep transfer learning model with random forest classifier. Expert Syst Appl. 2023 Mar 1;213:118914.
 • [6] Chen HF, Yang YP, Chen WL, Wang PJ, Lai W, Fuh YK, et al. Predicting residual stress of aluminum nitride thin-film by incorporating manifold learning and tree-based ensemble classifier. Mater Chem Phys [Internet]. 2023;295:127070.
 • [7] Olsen CR, Mentz RJ, Anstrom KJ, Page D, Patel PA. Clinical applications of machine learning in the diagnosis, classification, and prediction of heart failure. Am Heart J [Internet]. 2020;229:1–17.
 • [8] Gárate-Escamila AK, Hajjam El Hassani A, Andrès E. Classification models for heart disease prediction using feature selection and PCA. Inform Med Unlocked [Internet]. 2020;19:100330.
 • [9] Muhammad Y, Tahir M, Hayat M, Chong KT. Early and accurate detection and diagnosis of heart disease using intelligent computational model. Sci Rep [Internet]. 2020;10(1):19747.
 • [10] Urbanowicz RJ, Moore JH. Learning Classifier Systems: A Complete Introduction, Review, and Roadmap. journal of artificial evolution and applications. 2009;2009:1–25.
 • [11] Drugowitsch J. Design and Analysis of Learning Classifier Systems: A Probabilistic Approach. Studies in Computational Intelligence. 2008;268.
 • [12] Shankar A, Louis S. Learning Classifier Systems for User Context Learning. Vol. 3, Congress on Evolutionary Computation. 2005. p. 2069–75.
 • [13] Orriols-Puig A, Bernadó-Mansilla E. Learning Classifier Systems in Data Mining. Studies in Computational Intelligence. 2008;125(July):123–45.
 • [14] Sigaud O, Butz M, Kozlova O, Meyer C. Anticipatory Learning Classifier Systems and Factored Reinforcement Learning. In 2008. p. 321–33.
 • [15] Shankar A, Louis S. Learning Classifier Systems for User Context Learning. In: 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation. 2005. p. 2069-2075 Vol. 3.
 • [16] Butz M. Biasing Exploration in an Anticipatory Learning Classifier System. In 2002.
 • [17] Kovacs T, Llora L, Takadama K, Lanzi P, Stolzmann W, Wilson S. Learning Classifier Systems, International Workshops, IWLCS 2003-2005, Revised Selected Papers. 2007.
 • [18] Sigaud O, Butz M V., Kozlova O, Meyer C. Anticipatory learning classifier systems and factored reinforcement learning. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 2009;5499 LNAI:321–33.
 • [19] Compiani M, Montanari D, Serra R. Learning and Bucket Brigade Dynamics in Classifier Systems. Physica D. 1990;42:202–12.
 • [20] Hurst J, Bull L. Self-Adaptation in Learning Classifier Systems. 2001;
 • [21] Bharti R, Khamparia A, Shabaz M, Dhiman G, Pande S, Singh P. Prediction of heart disease using a combination of machine learning and deep learning. Comput Intell Neurosci. 2021;2021.
 • [22] Santos MF, Mathew W, Kovacs T, Santos H. A Grid Data Mining architecture for Learning Classifier Systems. WSEAS Transactions on Computers. 2009;8:820–30.
 • [23] Dorigo M. Alecsys and the AutonoMouse: Learning to control a real robot by distributed classifier systems. Mach Learn. 1995;19(3):209–40.