هوش تجاری و انقلاب صنعتی چهارم: فرصت ها و چالشها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: به واسطه دیجیتالی شدن زندگی و رقابت شدید در بازارها، ظهور انقلاب صنعتی چهارم اجتناب-ناپذیر بود. انقلاب صنعتی چهارم از چندین فناوری به هم پیوسته مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، کلان داده ها و غیره برای ارائه راهکارهای جدید بهره می برد. هدف مقاله حاضر ارائه نمایی کلی از نقش حیاتی هوش تجاری در تحقق اهداف و پذیرش انقلاب صنعتی چهارم است.

روشها: در مقاله پیش روی با مرور سیستماتیک مقالات و پژوهشهای منتشرشده در این حوزه به رفع نواقص و کمبودها پرداخته شده است. بینشهای پیشین ایجاد شده را با هم ادغام نموده و با استفاده از این پیشینه ها، یک چارچوب نظری جامع تری را بسط می دهد.

یافته ها: چارچوب ارائه شده در این مقتله یک رویکرد کل نگر به مفاهیم هوش تجاری و انقلاب صنعتی چهارم را ارائه می کند و عوامل مختلف مرتبط با این زمینه را جهت مطالعات آتی توسعه می دهد.

نتیجه گیری: آینده مورد انتظار برای انقلاب صنعتی چهارم در درجه اول به هوش تجاری و نحوه مواجهه شرکتها با انقلاب صنعتی چهارم بستگی دارد. این مقاله سهم دانشی خود را در خصوص وضعیت فعلی انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفتهای گسترده در هوش تجاری و پیاده سازی آن در سازمانها و هماهنگی مابین تولید و فناوری های هوشمند دیجیتالی را ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Intelligence and Industry 4.0: Opportunities & Challenges

نویسنده [English]

  • Reza Mohammadi
Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid-Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Due to the digitalization of life and the fiercely competitive global market, the fourth industrial revolution was inevitable. Industry 4.0 utilizes several interconnected technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data (BD) and so on to provide new solutions. The aim of this article is to provide an overview of the vital role that Business Intelligence (BI) play in the realization and adoption of Industry 4.0.

Methods: The present paper addresses this shortcoming by systematically reviewing scholarly articles published in this research domain. It integrates previous insights on the topic to provide a far-reaching theoretical framework that highlights antecedents, practices, and outcomes of BI & Industry 4.0 research.

Findings: Our framework shapes a holistic approach of the BI & I4.0 domain and illuminates different relevant elements up on which future studies in this area be developed.

Conclusion: it addresses the future expected for Industry 4.0 primarily in BI and how companies should face this revolution. This article provides knowledge contribution about the current state and positive consequences of Industry 4.0, and high development in business intelligence when implemented in the organization and the harmonization between production and intelligent digital technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence (BI)
  • Industry 4.0
  • Internet of Things (IoT)