فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش های تعامل و کارکرد افراد، سازمانها و دولتها را متحول
نموده و کارکردهای تعاملات اقتصادی را دگرگون نموده اند. علیرغم اینکه فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری
بنیادین برای ایجاد ارزش در تعاملات اقتصادی هوشمند نقشهای مهمی به عهده گرفته است، اما در حال حاضر،
در ایران با مشکلات زیرساختی عدیده ای روبرو است و تلاش های بسیاری در جهت رفع این مشکلات و رسیدن
به ایده آل ها صورت گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی کارکردهای فناوری اطلاعات در سیستم های
اقتصادی هوشمند در ایران و چالش های پیش رو تالیف گردیده است . تحقیق حاضر بصورت کتابخانه ای و
یادداشت برداری توسط محقق تدوین شده است. در پایان یافته های تحقیق خلاصه شده است و راهکارهائی
برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بمنظور مواجهه با
چالش های بررسی شده در پژوهش لازم است، توسعه زیرساخت های ضروری، حمایت نهادهای دولتی،
فرهنگسازی، برگزاری دورههای آموزشی و ایجاد بسترهای حقوقی و بازرگانی لازم در این حوزه در
دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Functions of Information Technology and Smart Economic Interactions in Iran and challenges

نویسنده [English]

  • Zahra Mohammad Poor

Electrical and Computer Engineering, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the information and communication technology has changed the way people, organizations and governments work and has transformed the functions of economic interactions. Despite the fact that information technology has assumed important roles as a fundamental tool for creating value in smart economic interactions, but Currently, Iran is facing many infrastructural problems and many efforts have been made to solve these problems and achieve ideals. This research was written with the aim of investigating the functions of information technology in smart economic systems and related interactions in Iran and the challenges ahead. The present research was compiled by the researcher in a library and note-taking manner. At the end, the findings of the research are summarized and solutions are suggested to overcome the current situation. The findings of the research show that in order to face the challenges examined in the research, it is necessary to develop the necessary infrastructure, support government institutions, create culture, hold training courses and create the necessary legal and business platforms in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • InformationTechnology
  • Smart Economy
  • E-commerce
  • Challenges
  • Smart Interactions