امکان سنجی و ارزیابی الزامات معماری نرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

امروزه اکثر کاربردهای فناور محور، وابسته به سیستم های نرم افزاری بزرگ و پیچیده می باشند. معماری نرم افزار قادر است چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پیچیدگی ها و وابستگی های نرم افزار ارائه نماید. معماری نرم‌افزار حاوی تصمیمات کلیدی راجع به ساختار یک سیستم نرم‌افزاری است که شامل انتخاب اجزای سازنده نرم‌افزار و روابط بین این اجزاء‌ است. همچنین معماری رفتار این اجزاء را براساس تعاملی که برای پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری، انجام می‌دهند، تبیین می نماید. امروزه یکی از مسائل مورد توجه توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، پیاده سازی صحیح و اصولی نیازمندی های معماری نرم‌افزار و به تبع آن، ارزیابی دقیق ابعاد معماری نرم افزار است. همچنین از نقشها و وظائف اصلی واحدهای فناوری اطلاعات در سازمان های مختلف، ایجاد اطمینان از لحاظ ساختار فنی و معماری نرم‌افزار می‌باشد. لازمه پیاده سازی اصولی معماری نرم افزار درک شفاف از اهداف و نیازمندی های معماری می باشد. لذا در این راستا ضروری است، نیازمندی ها و الزامات معماری بصورت اصولی امکان سنجی و ارزیابی شوند. با توجه به اهمیت این مساله، در این مقاله به امکان سنجی و ارزیابی نیازمندی ها و الزامات معماری نرم افزار می پردازیم.

کلیدواژه‌ها