بسوی مجازی سازی ایمن در محیط های رایانش ابری

نویسنده

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، موسسه آموزش عالی رجاء، قزوین، ایران

چکیده

رایانش ابری یک مدل پردازشی است که به دلایل قابلیت انعطاف پذیری، گسترش سریع و
هزینه پایین، مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و استفاده اشتراکی سرویس ها را بدون نیاز به
حق مالکیت و مدیریت منابع در محیط شبکه فراهم مینماید. از طرف دیگر محاسبات ابری
استخری از منابع کامپیوتری مجازی می باشد. مجازی سازی منابع در محاسبات ابری اجازه
می دهد تا وظایف سنگین با سرعت بیشتر و با وابستگی کمتری به منابع فیزیکی انجام شود.
با اینکه محاسبات ابری بین کاربران محبوبیت زیادی یافت ولی مشکلات امنیتی به عنوان یک
مانع بزرگ در مقابل استفاده کاربران از سیستم های محاسبات ابری قلمداد می شود. امنیت
داده و امنیت مجازی سازی دو مسئله امنیتی مهم در محاسبات ابری می باشد. که ما در این
مقاله به بررسی ابعاد امنیت مجازی سازی در محیط های رایانش ابری می پردازیم.

کلیدواژه‌ها