تحول دیجیتال کسب و کارهای هوشمند بر بستر اینترنت اشیا

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

اینترنت اشیا یک زیرساخت در حال رشد برای اتصال اشیا هوشمند است که با هدف افزایش
کنترل، خودکارسازی یا اتوماسیون، و حتی جمعآوری داده و اطلاعات انجام میشود. استفاده
از این تکنولوژی در کسب و کارهای سنتی تاثیر قابل توجهی در اتوماسیون آنها خواهد داشت.
موارد قابل کاربرد اینترنت اشیا در کسب و کارها و هوشمند سازی فرایندهای مرتبط بسیار
گسترده است و هر روز با اضافه شدن وسایل هوشمند جدید و افزایش امکانات اینترنت اشیا،
این کاربردها گسترش مییابد. این موضوع باعث ایجاد تحول دیجیتال و تغییرات عمده در
کسب و کارها شده و آینده آنها را دستخوش تغییر میکند. فعال کردن کسب وکار بر بستر
اینترنت اشیا میتواند سازمان ها را در خط مقدم روندهای نوین و در حال تحول تعامل بهینه
با مشتریان قرار دهد . بنا به اهیت موضوع، مهم ترین جنبه های تحول دیجیتال کسب و
کارهای هوشمند بر بستر اینترنت اشیاء در ادامه مقاله بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها