فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

اینترنت اشیا یک زیرساخت در حال رشد برای اتصال اشیا هوشمند است که با هدف افزایش
کنترل، خودکارسازی یا اتوماسیون، و حتی جمعآوری داده و اطلاعات انجام میشود. استفاده
از این تکنولوژی در کسب و کارهای سنتی تاثیر قابل توجهی در اتوماسیون آنها خواهد داشت.
موارد قابل کاربرد اینترنت اشیا در کسب و کارها و هوشمند سازی فرایندهای مرتبط بسیار
گسترده است و هر روز با اضافه شدن وسایل هوشمند جدید و افزایش امکانات اینترنت اشیا،
این کاربردها گسترش مییابد. این موضوع باعث ایجاد تحول دیجیتال و تغییرات عمده در
کسب و کارها شده و آینده آنها را دستخوش تغییر میکند. فعال کردن کسب وکار بر بستر
اینترنت اشیا میتواند سازمان ها را در خط مقدم روندهای نوین و در حال تحول تعامل بهینه
با مشتریان قرار دهد . بنا به اهیت موضوع، مهم ترین جنبه های تحول دیجیتال کسب و
کارهای هوشمند بر بستر اینترنت اشیاء در ادامه مقاله بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digital Transformation of Smart Businesses on the Internet of Things

نویسنده [English]

  • Mohammad Masaebi

Department of Computer Science, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The Internet of Things is a growing infrastructure for connecting intelligent objects with the goal of increased control, automation and even data and information collection. The use of this technology in traditional businesses will have a significant impact on their automation. The applicable cases of Internet of Things in business and smartening of related processes are very wide and these applications expand every day with the addition of new smart devices and the increase of Internet of Things facilities. This issue causes digital transformation and major changes in businesses and changes their future. Activating business on the Internet of Things platform can put organizations at the forefront of new and evolving trends of optimal interaction with customers. According to the importance of the subject, the most important aspects of the digital evolution of smart businesses on the platform of the Internet of Things are examined in the rest of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Digital Transformation
  • Infrastructure
  • Smart Business