همگرائی بلاکچین با خدمات فناور محور و کارکردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

چکیده

بلاک چین یک سیستم کل نگر متشکل از بلوک های داده همتا به همتا متصل و توزیع شده است که نیاز به
یک نهاد مدیریتی متمرکز در مدیریت تراکنش های تکنولوژیک را از بین میبرد. پیکربندی منبع باز و
غیرقابل نفوذ بلاکچین راه را برای سطح بی نظیری از شفافیت هموار میکند. هر داده میان میلیونها رایانه در
سراسر جهان توزیع شده و صحت آن تأیید میشود. این فناوری نسبتاً جدید صنایع مختلف را متحول میکند و
یک فرآیند خودکار برای مدیریت فرایندها و تعاملات فراهم میکند. استفاده از بلاک چین یک راهحل ارزان و
سریع است و بسیار جذاب است که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را تجربه کرده است. در عصر امروز
بهرهگیری از فناوری بلاک چین نقش بسیار مهمی در توسعه کسبوکارها دارد. این فناوری قدرتمند موجب
بهبود کیفیت کسب وکار و همچنین موجب بالارفتن درآمد و سود آنها میشود. حفظ امنیت تجارت، اصالت،
سرعت و افزایش کیفیت از جمله مزایایی است که با کمک بلاک چین در کسب وکارها به وجود می آید . بنا به
اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم همگرائی بلاکچین با خدمات فناور محور و کارکردهای مرتبط را مورد
بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها