بررسی و تحلیل نقش موثر شناسایی عوامل بروز ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار در فاز نیازمندیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 گروه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران

3 گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران

چکیده

مهندسی نرم افزار بر همه جنبه های زندگی روزمره ما تاثیرگذار است. توسعه نرم افزار اساس فعالیت در
دنیای مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات است. توسعه نرم افزار دربرگیرنده مجموعه ای از مراحل است
که به عنوان چرخه ی توسعه نرم افزار نامیده میشود. برای موفقیت هر نرم افزاری قابل توجه است که هر
مرحله از چرخه ی توسعه نرم افزار بدون خطا و عیب باشد. لیکن مایه تاسف است که نمیتوان بدون
هیچگونه عدم قطعیتی در چرخه ی توسعه ی نرم افزار به پیش برویم. بنابراین مهم این است که ما
بتوانیم ریسک های گامهای اولیه ی این چرخه را شناسایی و مورد ارزیابی قراردهیم. مهندسی الزامات
و نیازمندیها، مرحله مقدماتی چرخه توسعه نرم افزار است، که نیازهای اصلی آن از مشتری جمع آوری
میگردد. اگر خطرات در مرحله ی مهندسی نیازمندی ها نادیده گرفته شود، تأثیرات منفی بر توانایی
پروژه ها در دستیابی به اهداف عملکرد و کارایی و نتیجه را در پی خواهد داشت. موضوع اصلی این
مقاله، شناسایی عوامل بروز ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار با تمرکز بر روی مرحله ی مهندسی
نیازمندی ها است. همچنین به اثرگذاری نیازمندی ها بر روی نتیجه و عملکرد نهایی محصول اشاره
دارد و اهمیت نقش عدم قطعیت نیازمندی ها بر کیفیت محصول نهایی را بررسی میکند. سپس،
مراحل مدیریت ریسک و نقش آن در تقویت فاز مهندسی نیازمندی ها شرح داده خواهد شد.
نتیجه گیری این مقاله، اهمیت شناسایی عوامل آسیب زا در مراحل آغازین توسعه ی نرم افزار را مرور
میکند و همچنین بر لزوم اجرای مدیریت ریسک در فرآیند مهندسی نیازمندی ها تاکید میکند.

کلیدواژه‌ها