پردازش تصاویر دیجیتال، کاربردها، دستاوردها و چالش ها

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

 
اخیرا رشد تکنولوژی‌های فناور محور منجر به شتاب سریع پیشرفت و افزایش نیاز به ابزارها و تکنولوژی های پردازش تصویر شده است. بطوریکه  همواره تقاضای متخصصین به یادگیری و توسعه این تکنولوژی ها با سرعت زیادی رو به افزایش بوده و نشان دهنده نیاز حوزه ­های مختلف به این فناوری است.  پردازش تصویر به عنوان دستاورد مهم حوزه هوش مصنوعی همواره مورد توجه قرار گرفته است، چراکه پردازش تصویر توانسته است خدمات و دستاوردهای زیادی را در اختیار ما قرار دهد. در این مقاله سعی شده است کاربردهای مهم پردازش تصویر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به دلیل اهمیت موضوع، در این مقاله دستاوردها و چالش های پردازش تصویر را بررسی میگردد. کاربرد پردازش تصویر در هر یک از زمینه هایی که در مقاله بحث شده است بسیار گسترده است. اهمیت پردازش تصویر در سال‌های اخیر چند برابر شده است و پیشبینی می‌شود که در سال‌های آینده اهمیت بیشتری نیز پیدا کند. پیش بینی می شود بزودی پیشرفت ها در حوزه پردازش تصویر، رابطه بین انسان و رایانه را به طرز شگفت انگیزی متفاوت نماید.
 

کلیدواژه‌ها