چارچوب مدیریتی اجرائی برای پایگاه داده های فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه با گسترش روزافزون بکارگیری سیستم های اطلاعاتی و حرکت سازمان ها به سمت سامانه های اطلاعاتی دانش محور، مدیریت موثر داده و اطلاعات از دغدغه های مهم سازمانها و حوزه های عملیاتی بنیادین فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در حوزه های کاربردی مختلف مدیریت پایگاه داده های توزیعی می تواند با تکنیک ها و رویکردهای متفاوت صورت پذیرد. منطق فازی به عنوان تکنیکی موثر قادر است یک زیرساخت و رویکرد کارا در جهت مدیریت قاعده مند سیستم های بانک اطلاعاتی ایجاد نماید. یکی از این زمینه ها مربوط به کاربرد نظریه سیستم های فازی در پایگاه های داده، بازیابی اطلاعات و سیستم های خبره و پایگاه دانش است. مهمترین مسئله ای که در پایگاه های داده فازی مطرح می شود، نحوه مواجهه با پدیده عدم قطعیت است. در این مقاله چارچوب مدیریت موثر پایگاه داده فازی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها