فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد خدابنده ، زنجان، ایران

چکیده

مبحث آمار به جمع آوری، تحلیل، و استفاده داده ها جهت حل مسائل ارتباط می یابد. همه افراد هم در زمینه های تخصصی و هم در زندگی روزمره، از طریق تماس با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاعاتی برخورد می کنند که به شکل ارقام و اعداد یا داده هستند. بنابراین مقداری فهم آمار برای هر کس مفید خواهد بود. از آنجا که مهندسان، متخصصین علوم، و مدیران مرتباً با جمع آوری و تحلیل داده ها سرو کار دارند، اطلاع از آمار برای این رشته ها از اهمیت اساسی برخوردار است. مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه‌گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص‌ها یا متغیرهای غیروابسته روی یک پاسخ یا متغیر وابسته است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته مشاهده می‌شود. اختلاف بین این دو شیوه در چگونگی مطالعه‌ای است که عملاً هدایت می‌شود. در تحقیق سوژه‌های انسانی، آمارگیری  فهرستی از سؤالات است که هدف آن استخراج داده‌های خاص از گروه خاصی از افراد است. از آمارگیری‌ها برای جمع‌آوری یا کسب دانش در زمینه‌هایی مانند تحقیقات اجتماعی و جمعیت‌شناسی استفاده می‌شود. هنگامی که دادهها جمع‌آوری شدند چه از طریق یک روش نمونه برداری خاص یا به وسیله ثبت پاسخ‌ها در قبال رفتارها در یک مجموعه آزمایشی (طرح آزمایش) یا به وسیله مشاهده مکرر یک فرایند در طی زمان (سری‌های زمانی) خلاصه‌های گرافیکی یا عددی را می‌توان با استفاده از آمار توصیفی به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applications of Statistics and Probability in Modern Engineering and Simulation

نویسنده [English]

  • Behnam Ganjkhanloo

Accounting Group, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Statistics deals with the collection, analysis, and use of data to solve problems. All people, both in specialized fields and in everyday life, come across information in the form of numbers or data through contact with the press, radio, television and other mass media. So some understanding of statistics will be useful for everyone. Because engineers, scientists, and administrators are constantly involved in data collection and analysis, statistical knowledge is essential for these disciplines. Experimental and observational studies The general purpose of a statistical research project is to investigate random events, and in particular to draw conclusions about the effect of changes in the value of indicators or independent variables on a response or dependent variable. There are two main methods of random statistical studies: experimental studies and observational studies. In both types of studies, the effect of changes in a non-dependent variable (or variables) on the behavior of dependent variables is observed. The difference between the two methods is in how the study is actually conducted.
In human subject research, a survey is a list of questions that aims to extract specific data from a specific group of people. Surveys may be conducted by telephone, post, Internet, as well as on street corners or shopping malls. Statistics are used to gather or gain knowledge in areas such as social research and demography. Once the data have been collected, either by a specific sampling method or by recording responses to behaviors in an experimental set (experimental design) or by repeatedly observing a process over time (time series), graphical or numerical summaries can be made. Use of descriptive statistics achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Analysis
  • Simulation
  • Estimate
  • Data Modeling
  • Possible Phenomenon