چالش ها و شاخص های کیفیت خدمت در کاربردهای اینترنت اشیاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در طول سالیان اخیر سازمان ها با چالشهای مختلفی از قبیل افزایش رقابت در حوزه های عملیاتی مواجه بوده اند. در سال های اخیر با پدیده ای نوظهور به نام فناوری اینترنت اشیاء مواجه شده ایم که کاربردهای وسیع آن در صنایع، تجارت، خدمات هوشمند، بهداشت و درمان و ... مورد بررسی قرار گرفته است ولی ابعاد کیفی مساله تا حدودی ناشناخته باقی مانده است. انتظار میرود که خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا علاوه بر کاهش هزینه ها، سطح کیفیت چنین خدماتی را افزایش دهد. اگرچه،  تعدد پروتکل‌ها، میزان ارسال بسته‌ها در شبکه، حساسیت بسته‌ها نسبت به تأخیر و از دست رفتن داده ها و غیره دارای سطوح کیفیت خدمت متنوع بوده و شاخص های ارزیابی متفاوتی دارند که نیازمند تحلیل و بررسی عمیق می باشند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا و مدیریت کیفیت خدمات مرتبط با استفاده از رویکرد تفسیری ساختاری و بررسی شاخص های موردنیاز در این راستا، میباشد.  نتایج این بررسی می تواند در توسعه مدل ها و چارچوب‌ها جهت بهبود مدیریت کیفیت خدمات در شبکه اینترنت اشیا  مورداستفاده قرار گیرد.