فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در طول سالیان اخیر سازمان ها با چالشهای مختلفی از قبیل افزایش رقابت در حوزه های عملیاتی مواجه بوده اند. در سال های اخیر با پدیده ای نوظهور به نام فناوری اینترنت اشیاء مواجه شده ایم که کاربردهای وسیع آن در صنایع، تجارت، خدمات هوشمند، بهداشت و درمان و ... مورد بررسی قرار گرفته است ولی ابعاد کیفی مساله تا حدودی ناشناخته باقی مانده است. انتظار میرود که خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا علاوه بر کاهش هزینه ها، سطح کیفیت چنین خدماتی را افزایش دهد. اگرچه،  تعدد پروتکل‌ها، میزان ارسال بسته‌ها در شبکه، حساسیت بسته‌ها نسبت به تأخیر و از دست رفتن داده ها و غیره دارای سطوح کیفیت خدمت متنوع بوده و شاخص های ارزیابی متفاوتی دارند که نیازمند تحلیل و بررسی عمیق می باشند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا و مدیریت کیفیت خدمات مرتبط با استفاده از رویکرد تفسیری ساختاری و بررسی شاخص های موردنیاز در این راستا، میباشد.  نتایج این بررسی می تواند در توسعه مدل ها و چارچوب‌ها جهت بهبود مدیریت کیفیت خدمات در شبکه اینترنت اشیا  مورداستفاده قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Service Quality Challenges and Indicators in Internet of Things Applications

نویسندگان [English]

  • mahdi Nasirian
  • Reza Hoseini

Department of Computer Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, organizations have faced various challenges such as increasing competition in operational areas. In recent years, we have encountered an emerging phenomenon called Internet of Things technology, whose wide applications have been investigated in industries, trade, smart services, healthcare, etc., however, the qualitative aspects of the problem remains unknown. It is expected that services based on the Internet of Things will increase the quality level of such services, in addition to reducing costs. However, the multiplicity of protocols, the amount of sending packets in the network, the sensitivity of packets to delay and data loss, etc., have various levels of service quality and have different evaluation indicators that require deep analysis and investigation. The purpose of this research is to identify and prioritize the technological applications of the Internet of Things and related service quality management by using the structural interpretation approach and examining the required indicators in this regard. The results of this study can be used in the development of models and frameworks to improve service quality management in the Internet of Things network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Quality of Service
  • Technological Application
  • Service Agreement
  • Monitoring