فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

امروزه بکارگیری روزافزون تکنولوژی های فناور محوردر فرایند آموزش همزمان با تحولات اساسی در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه شکل گیری آموزش های کاملا هوشمند را فراهم آورده است. درحال حاضر نظام آموزش وپرورش با چالش های فرا ملی از قبیل جهانی شدن، ورود به جامعه اطلاعاتی و گسترش شبکه های توزیعی و رسانه های ارتبا ط جمعی جهانی روبرو می باشد. هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای مهم توسعه زیرساخت های فناور محور در نظام آموزش و پرورش، درجهت بهبود خودکارآمدی و اثربخشی آموزش می باشد. بدین منظور از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی مقالات اخیر در این حوزه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تلفیق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با نظام آموزش و پرورش، موجب توسعه آموزش های هوشمند، افزایش دسترس پذیری منابع آموزشی، افزایش دقت، حذف خطاهای انسانی، تسریع انتقال اطلاعات، تثبیت آموزش، یادگیری خلاقانه، کاهش هزینه ها و نهایتا افزایش خودکارآمدی و اثربخشی آموزش می گردد.  در این راستا، در این مقاله برخی از مهم ترین راهکارهای توسعه زیرساخت های فناور محور در نظام آموزش و پرورش بررسی و پیشنهاد گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Solutions to Develope Technology-Based Infrastructure in Education System and Improve the Self-Efficacy and Effectiveness

نویسنده [English]

  • Nafiseh Fareghzadeh

Department of Computer Science, Islamic Azad University, Khodabandeh Branch, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the increasing usage of technologies in the education process, along with fundamental changes in educational approaches, has provided the basis for the fully intelligent education systems. Currently, the education system is facing transnational challenges such as globalization, entering the digital information society and the expansion of distribution networks and global mass communication media. The purpose of this article is to examine the important solutions for the development of technology-based infrastructures in the education system, in order to improve the self-efficacy and effectiveness of education. For this purpose, the method of library study and review of recent articles in this field was used. The results of the research present that the integration of information and communication technology infrastructures with the education system leads to the development of smart education, increasing the availability of educational resources, increasing accuracy, eliminating human errors, accelerating information transfer, stabilizing education, creative learning and reducing costs and finally, increasing self-efficacy and training effectiveness. In this regard, in this article, some of the most important solutions for the development of technology-based infrastructures in the education system have been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communications Technology
  • Infrastructure
  • Virtual Learning
  • Efficacy
  • Electronic Content
  • Effectiveness of Training