بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت های فناور محور در نظام آموزش و پرورش درجهت بهبود خودکارآمدی و اثربخشی آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

امروزه بکارگیری روزافزون تکنولوژی های فناور محوردر فرایند آموزش همزمان با تحولات اساسی در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه شکل گیری آموزش های کاملا هوشمند را فراهم آورده است. درحال حاضر نظام آموزش وپرورش با چالش های فرا ملی از قبیل جهانی شدن، ورود به جامعه اطلاعاتی و گسترش شبکه های توزیعی و رسانه های ارتبا ط جمعی جهانی روبرو می باشد. هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای مهم توسعه زیرساخت های فناور محور در نظام آموزش و پرورش، درجهت بهبود خودکارآمدی و اثربخشی آموزش می باشد. بدین منظور از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی مقالات اخیر در این حوزه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تلفیق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با نظام آموزش و پرورش، موجب توسعه آموزش های هوشمند، افزایش دسترس پذیری منابع آموزشی، افزایش دقت، حذف خطاهای انسانی، تسریع انتقال اطلاعات، تثبیت آموزش، یادگیری خلاقانه، کاهش هزینه ها و نهایتا افزایش خودکارآمدی و اثربخشی آموزش می گردد.  در این راستا، در این مقاله برخی از مهم ترین راهکارهای توسعه زیرساخت های فناور محور در نظام آموزش و پرورش بررسی و پیشنهاد گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها