سیستم های جامع مدیریت محتوای آموزشی در آموزش الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

 پیشرفت های اخیر در زمینـه سـرعت و سهولت استفاده از اینترنت و سرعت و قدرت سکوهای نرم افزاری و کامپیوترهای شخصی باعث شده است که محیطهای مبتنی بر تشریک مساعی و سایر سیستمهای آموزشی توزیـع شـده بـه سـرعت رشـد نمایند. در دنیای کنونی اینترنت یک منبع آموزش قوی در رسانه ها آموزشی و  به شکل کلی قادر به ارزیابی، مطابقت و اصلاح است که با استفاده از کامپیوتر برای تمام اشخاص در هر نقطه از جهان در هر زمان است. محبوبیت استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی و آموزشی در حال افزایش است. با افزایش سرعت و امنیت و پیشرفت فن آوری و تکنولوژی نیاز به اینترنت در زندگی روزمره افزایش می یابد. در این رابطه تلاشهای گوناگونی در جهان و در ایران برای طراحی، پیاده سازی و توسعه سیسـتم هـای آمـوزش الکترونیک صورت گرفته است و سیستم مدیریت محتوای آموزش محور اصلی یک واحد آموزش الکترونیک میباشد که مابقی بخش ها از طریق این بخش به ارائه خدمات می پردازند. در این مقاله سعی شده است مشخصات یک سیستم مدیریت محتوای آموزش مناسب و استانداردهای بین المللی را بررسی نموده و چارچوب مناسبی برای یک سیستم آموزش الکترونیک استاندارد و جامع ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها