دستیابی به قابلیت تغییر در طراحی معماری سیستم های نرم افزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

امروزه موج رو به افزایش استفاده از نرم افزار در سازمانها، شرکتها و صنایع کوچک و
بزرگ توسعه دهندگان نرم افزار را دچار سردرگمی در چگونگی توسعه نرم افزار با روشهای
توسعه قدیمی نموده است. با گسترش روز افزون استفاده از مدل های فرایند مبتنی بر معماری
در توسعه نرم افزار، بهبود طراحی معماری نرم افزار اهمیت ویژه ای یافته است. معماری نرم افزار از کلیدی ترین بخشهای تولید نرم افزار مخصوصاً نوع تجاری آن است که البته در سالهای اخیر با ایجاد مدلهای کلاسیک تولید نرم افزار به نرم افزارهای عظیم تر توسعه یافته است . معماری نرم افزار یک سیستم ساختاری یا ساختارهایی از یک سیستم عملیاتی است که عناصر
نرم افزاری، خصوصیات قابل مشاهده از بیرون آن عناصر، و ارتباطات بین آنها را شامل میشود.
یک طراحی معماری کارامد، طراحی است که نیازهای کیفی مورد انتظار مشتری را برآورده
نماید. دستیابی به قابلیت تغییر در مشخصه های عملیاتی از مهم ترین ویژگی های کیفی در
طراحی معماری سیستم های نرم افزاری مدرن می باشد. در این مقاله ابتدا روش های گوناگون
طراحی معماری نرم افزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس ویژگی کیفی قابلیت تغییر
به طور دقیق معرفی خواهد شد. در نهایت درخصوص طراحی معماری نرم افزار با تکیه بر
دستیابی به قابلیت تغییر بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها