دیدگاه یکپارچه مدیریت یکپارچه پیکربندی نرم افزار

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

مدیریت پیکربندی یکی از ارکان اساسی مدیریت پروژه های نرم افزاری می باشد که به مدیر پروژه یک مرکز کنترل و هماهنگ سازی و یک شما از وضعیت تغییرات پروژه ارائه می کند. چراکه بوسیله مدیریت پیکربندی، مدیر پروژه می تواند به فرآیندها و تاریخچه تغییرات در پروژه  دسترسی داشته باشد . کنترل فرآیند تکامل نرم افزار در جهت بکار گیری آیتم های نرم افزاری معتبر و تست شده در نسخه نهایی آنرا را می توان به عنوان دامنه ی اصلی مدیریت پیکربندی نرم افزار در نظر گرفت. در همین راستا، مدیریت پیکربندی نرم افزار باید بتواند راهکارها و راه حلهایی را برای وظایفی همچون تشخیص آیتم های پیکربندی نرم افزار، کنترل نسخه ی نرم افزار، مدیریت ساخت و توسعه نرم افزار و غیره فراهم سازد. در حالی که SCM به مدیریت تکامل مصنوعات نرم افزاری و مستندات آنها کمک می کند، قابلیت ردیابی به مدیریت دانش در مورد فرآیند توسعه مصنوعات نرم افزار کمک می کند. . درواقع در این مقاله قصد داریم تا دیدگاهی یکپارچه جهت مدیریت پیکربندی نرم افزار ارائه دهیم. ما مجتمع سازی قابلیت ردیابی و SCM را برای کمک به مدیریت یکپارچه پیکربندی در طول توسعه و تکامل مصنوعات نرم‌افزار پیشنهاد نمودیم. این مدل عناصر دانشی را نشان می دهد که برای مدیریت جامع تغییرات ردیابی شده در عملکرد مدیریت تغییر ابزارهای SCM ضروری هستند این رویکرد می تواند به سازماندهی راهکارهای موجود به شکل پارامتریک که توانایی استفاده ی مجدد از منابع را افزایش می دهد بیانجامد.

کلیدواژه‌ها