فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران

چکیده

مدیریت پیکربندی یکی از ارکان اساسی مدیریت پروژه های نرم افزاری می باشد که به مدیر پروژه یک مرکز کنترل و هماهنگ سازی و یک شما از وضعیت تغییرات پروژه ارائه می کند. چراکه بوسیله مدیریت پیکربندی، مدیر پروژه می تواند به فرآیندها و تاریخچه تغییرات در پروژه  دسترسی داشته باشد . کنترل فرآیند تکامل نرم افزار در جهت بکار گیری آیتم های نرم افزاری معتبر و تست شده در نسخه نهایی آنرا را می توان به عنوان دامنه ی اصلی مدیریت پیکربندی نرم افزار در نظر گرفت. در همین راستا، مدیریت پیکربندی نرم افزار باید بتواند راهکارها و راه حلهایی را برای وظایفی همچون تشخیص آیتم های پیکربندی نرم افزار، کنترل نسخه ی نرم افزار، مدیریت ساخت و توسعه نرم افزار و غیره فراهم سازد. در حالی که SCM به مدیریت تکامل مصنوعات نرم افزاری و مستندات آنها کمک می کند، قابلیت ردیابی به مدیریت دانش در مورد فرآیند توسعه مصنوعات نرم افزار کمک می کند. . درواقع در این مقاله قصد داریم تا دیدگاهی یکپارچه جهت مدیریت پیکربندی نرم افزار ارائه دهیم. ما مجتمع سازی قابلیت ردیابی و SCM را برای کمک به مدیریت یکپارچه پیکربندی در طول توسعه و تکامل مصنوعات نرم‌افزار پیشنهاد نمودیم. این مدل عناصر دانشی را نشان می دهد که برای مدیریت جامع تغییرات ردیابی شده در عملکرد مدیریت تغییر ابزارهای SCM ضروری هستند این رویکرد می تواند به سازماندهی راهکارهای موجود به شکل پارامتریک که توانایی استفاده ی مجدد از منابع را افزایش می دهد بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integrated Approach of Software Configuration Management

نویسنده [English]

  • Nafiseh Fareghzadeh

Department of Computer Science, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Configuration management is one of the fundamentals of the software project management, which provides a self control and synchronization center for project managers. Because through configuration management, the project manager can access processes and change history of the project. Control of software evolution process in order to use the valid and tested software items in the final version can be considered as the main domain of software configuration management. In this regard, software configuration management should be able to provide solutions for tasks such as software configuration item detection, software version control, software development and development management and so on. While SCM helps manage the evolution of software products and their documentation, traceability helps manage knowledge about the process of developing software products. In fact, in this article we intend to provide an integrated perspective for managing software configuration. We propose the integration of traceability and SCM to help integrate configuration management during the development and evolution of software products. This model demonstrates the elements of knowledge that are essential for the comprehensive management of tracked changes in SCM tool change management performance. This approach can lead to the organization of existing solutions in a parametric manner that increases the reuability of the software resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Configuration Management
  • Version control
  • Assessment
  • Change Management
  • Tracing