رویکرد و ابعاد مهندسی کیفیت محصول نرم افزاری

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مهندسی کیفیت نرم افزار  فرآیند اجرای بررسی های کیفیت در کل چرخه توسعه محصول نرم افزاری است. این فعالیت نقش کلیدی در حصول اطمینان از تولید نرم افزار با کیفیت بالا توسط تیم های چابک با سرعت بالا ایفا می کند. هنگامی که مهندسی کیفیت نرم افزار در جریان کار ادغام می شود، می تواند چابکی، بهره وری و بازگشت سرمایه را بهبود بخشد. مهندسی کیفیت درواقع فرآیندی است که بررسی های دقیق کیفیت را برای هر مرحله از توسعه محصول اعمال می کند. این فرایند از طریق تجزیه و تحلیل، توسعه، مدیریت و نگهداری پروتکل های تضمین کیفیت انجام می شود و اغلب پس از تحویل محصول ادامه می یابد. هدف از این فرایند اطمینان از کیفیت محصول نرم افزاری از ابتدا و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی ناشی از نقص است. این درحالی است که در سیستم های سنتی کیفیت فقط در مراحل نهایی تولید بررسی می شود. در مقایسه، روش های سنتی ناکارآمد هستند و می توانند منجر به هزینه ها و کار اضافی شوند. برای اطمینان از کیفیت در سراسر چرخه حیات محصول نرم افزاری، باید گام های اصولی و روش های استاندارد و کلیدی مهندسی کیفیت نرم افزار را دنبال نمود. در ایم مقاله قصد داریم ابعاد این مسئله و گام های اصولی و راهکارهای کلیدی مهندسی کیفیت نرم افزار را بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها