فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در حال حاضر، فن آوری های مدرن سطح خاصی از دیجیتالی شدن فرآیندهای کسب و کار را فراهم می کنند. با توجه به نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و فرآیندهای تجاری، امکان اجرای تصمیمات تولید محصول بر ا ساس نیازهای مشتری وجود دارد. این روند عمدتاً به دلیل پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت است. به لطف اینترنت و پدیده ای به نام اینترنت اشیاء می توان به سودهای بالاتر و بهبود کیفیت زندگی در جامعه دست یافت. این مقاله بکارگیری راه حلهای اینترنت اشیاء را در راستای هوشمندسازی خدمات تجاری و تجهیز خدمات جهت حمایت از تصمیم گیری های مدیریتی در کسب وکارهای هوشمند را مورد بحث قرار میدهد. هدف اصلی مقاله ارزیابی میزان افزایش پیشرفت فناوری اینترنت اشیاء است که در حال حاضر همه دنیا را تحت تأثیر قرار داده ا ست، بنابراین نمی توان در مورد اینترنت اشیاء به عنوان موضوعی در آینده صحبت کرد. یافته های اصلی مقاله را میتوان از طریق بیانیه ای خلاصه کرد که در آینده نه چندان دور همه کسب وکارها سعی میکنند مفهوم اینترنت اشیاء را در فرآیندهای خود پیاده سازی کنند و بنابراین به کسب وکارهای هوشمندی تبدیل میشوند. به لطف اینترنت اشیاء، کسب وکارها میتوانند بصورت هوشمندانه و به سرعت داده ها را پردازش کرده و نتایج را بین افراد مسئول برای تصمیم گیری در سازمان هوشمند توزیع کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying the Internet of Things Toward Smart Business Services

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Erfanimoghadam
  • Saed Gholami

Department of Computer Science, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Nowadays, modern technologies provide a certain level of digitalization of business processes. Due to the influence of information and communication technology in all areas of social life and business processes, it is possible to implement production decisions based on the needs and requirements of the customer. This trend is mainly due to advances in information and communication technology and the Internet. Thanks to the Internet and a phenomenon called the Internet of Things (IOT), higher profits and improved quality of life in society can be achieved. This article discusses the use of internet of things solutions to streamline smart business services and equip services to support management decisions in smart businesses. The main purpose of this article is to evaluate the increasing progress of this technology that is affecting the whole world now, so IoT can not be talked about as a topic in the future. The main findings of the article can be summarized through the statement that, in the near future, all businesses will try to implement the concept of the Internet of Things in their processes and thus become smart businesses. Thanks to the Internet of Things, businesses can intelligently and quickly process data and distribute results to those responsible for making decisions in the smart organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Commercial services
  • Smart business
  • Information and Communication Technology
  • Agent Sensor