بکارگیری اینترنت اشیاء در راستای هوشمندسازی خدمات تجاری

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در حال حاضر، فن آوری های مدرن سطح خاصی از دیجیتالی شدن فرآیندهای کسب و کار را فراهم می کنند. با توجه به نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و فرآیندهای تجاری، امکان اجرای تصمیمات تولید محصول بر ا ساس نیازهای مشتری وجود دارد. این روند عمدتاً به دلیل پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت است. به لطف اینترنت و پدیده ای به نام اینترنت اشیاء می توان به سودهای بالاتر و بهبود کیفیت زندگی در جامعه دست یافت. این مقاله بکارگیری راه حلهای اینترنت اشیاء را در راستای هوشمندسازی خدمات تجاری و تجهیز خدمات جهت حمایت از تصمیم گیری های مدیریتی در کسب وکارهای هوشمند را مورد بحث قرار میدهد. هدف اصلی مقاله ارزیابی میزان افزایش پیشرفت فناوری اینترنت اشیاء است که در حال حاضر همه دنیا را تحت تأثیر قرار داده ا ست، بنابراین نمی توان در مورد اینترنت اشیاء به عنوان موضوعی در آینده صحبت کرد. یافته های اصلی مقاله را میتوان از طریق بیانیه ای خلاصه کرد که در آینده نه چندان دور همه کسب وکارها سعی میکنند مفهوم اینترنت اشیاء را در فرآیندهای خود پیاده سازی کنند و بنابراین به کسب وکارهای هوشمندی تبدیل میشوند. به لطف اینترنت اشیاء، کسب وکارها میتوانند بصورت هوشمندانه و به سرعت داده ها را پردازش کرده و نتایج را بین افراد مسئول برای تصمیم گیری در سازمان هوشمند توزیع کنند.

کلیدواژه‌ها