تأثیرات فناوری رصد فعالیت چشم بر عملکرد افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، ایران

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات در سراسر زندگی روزمره ما رواج یافته و جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است. در عصری که امروزه آن را عصر دیجیتال مینامیم، فناوری به بخش آموزش هم راه باز کرده است. فناوری ردیابی چشم مکان ، مدت زمان و توالی افراد را ثبت می کند. مقاله سه نوع محبوب ردیاب چشم در روانشناسی ورزشی را توصیف می کند ورزش کاربردی بررسی می کند. به دنبال مرور اجمالی حرکات چشم ، این برخی از پیامدهای عملی این فناوری را برای آموزش توجه در روانشناسی مشاهده منابع اطلاعاتی به آنها توجه می کنند ، روشن می کند. مقاله حاضر هنگام بازرسی از یک صحنه خاص. به این ترتیب ، آنچه را که مردم هنگام ثبات تصویری- ردیابی چشم در مورد بهبود ورزشکاران را بررسی می کند ثابت ، موبایل و نصب شده بر روی سر. سپس ، برخی از تحقیقات اخیر سیستم های " چشم می توان آموزش شناختی را در ورزش تقویت کرد . کاربردی خلاصه می شود. در پایان مقاله با بررسی چگونگی فن آوری ردیابی آن ، نتایج عملی این مطالعات در مورد آموزش توجه در روانشناسی ورزشی رفتار نگاه و عملکرد ماهر تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها