بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

براساس تحقیقات و تلاش دانشمندان آمار و حتی حوزه های خارج از آمار، روش های متفاوتی جهت انجام تحقیقات آماری، تحلیل یافته ها و توصیف نتایج مرتبط ایجاد شده است. روش های مختلف آزمونهای آماری رویکردهائی متفاوت و مبتنی بر علم آمار هستند که برای انجام روش های پژوهش علمی در علوم مختلف کاربرد فراوانی دارند. معمولا براساس نظریه و شیوه کار تحقیق، آن‌ها را به دو دسته «تحقیق کیفی» و «تحقیق کمی» تقسیم می‌کنند. معمولا در تحقیقات کیفی براساس یک یا چند مشاهده سعی در توصیف و تشخیص رابطه علت و معلولی هستیم و خصوصیت در نظر گرفته شده را به جامعه نسبت می‌دهیم. این کار معمولا به وسیله نمونه‌گیری و استفاده از استنباط آماری و روش استقرایی انجام می‌شود و نتیجه این تحقیقات منجر به فرضیه یا نظریه‌ای خاص می‌شود. در حالیکه در روش‌های کمّی ابتدا قصد اثبات یا در نظریه‌ای را داریم و به کمک نمونه‌گیری از جامعه آماری این نظریه را رد یا تایید می‌کنیم. این کار به کمک استنباط قیاسی صورت می‌گیرد. بمنظور درک بهتر مساله و ایجاد یک شمای تحلیلی، در این مقاله بررسی در زمینه روش های تحقیق آماری بنیادین و مقایسه خصوصیات آنها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها