فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

براساس تحقیقات و تلاش دانشمندان آمار و حتی حوزه های خارج از آمار، روش های متفاوتی جهت انجام تحقیقات آماری، تحلیل یافته ها و توصیف نتایج مرتبط ایجاد شده است. روش های مختلف آزمونهای آماری رویکردهائی متفاوت و مبتنی بر علم آمار هستند که برای انجام روش های پژوهش علمی در علوم مختلف کاربرد فراوانی دارند. معمولا براساس نظریه و شیوه کار تحقیق، آن‌ها را به دو دسته «تحقیق کیفی» و «تحقیق کمی» تقسیم می‌کنند. معمولا در تحقیقات کیفی براساس یک یا چند مشاهده سعی در توصیف و تشخیص رابطه علت و معلولی هستیم و خصوصیت در نظر گرفته شده را به جامعه نسبت می‌دهیم. این کار معمولا به وسیله نمونه‌گیری و استفاده از استنباط آماری و روش استقرایی انجام می‌شود و نتیجه این تحقیقات منجر به فرضیه یا نظریه‌ای خاص می‌شود. در حالیکه در روش‌های کمّی ابتدا قصد اثبات یا در نظریه‌ای را داریم و به کمک نمونه‌گیری از جامعه آماری این نظریه را رد یا تایید می‌کنیم. این کار به کمک استنباط قیاسی صورت می‌گیرد. بمنظور درک بهتر مساله و ایجاد یک شمای تحلیلی، در این مقاله بررسی در زمینه روش های تحقیق آماری بنیادین و مقایسه خصوصیات آنها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and comparison of basic statistical research methods

نویسنده [English]

  • Maryam Rezae

Department of Electrical and Computer Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Based on the research and efforts of statistical scientists and even non-statistical fields, different methods have been developed to conduct statistical research, analyze findings and describe related results. Different methods of statistical tests are different approaches based on statistics that are widely used to conduct scientific research methods in different sciences. Usually, based on the theory and method of research, they are divided into two categories: "qualitative research" and "quantitative research". Usually in qualitative research, based on one or more observations, we try to describe and diagnose the cause-and-effect relationship and attribute the considered characteristic to the society. This is usually done by sampling and using statistical inference and inductive method, and the result of this research leads to a specific hypothesis or theory. Whereas in quantitative methods, we first intend to prove or disprove a theory, and by sampling from the statistical population, we reject or confirm this theory. This is done with the help of deductive inference. In order to better understand the problem and create an analytical schema, in this article, a review of basic statistical research methods and a comparison of their characteristics is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Distribution
  • Statistical research methods
  • Evaluation
  • Probability function
  • qualitative research
  • quantitative research