دیدگاه یکپارچه تحلیل و مدیریت موثر کارائی در رایانش ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Department of Computer Science, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رایانش ابری که از سودمندترین و موفقترین دستاوردهای اخیر عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد، الگوهائی هوشمندانه و نوین جهت عرضه و مصرف منابع رایانشی اشتراکی و استیجاری ارائه مینماید. امروزه شبکه های ابری به دلیل تنوع در کاربردهای مختلف از جمله ارائه خدمات سازمانی، پشتیبانی منابع رایانشی شرکت ها، امور اداری و امور شخصی، در سطح گسترده مورد استفاده واقع می گردند و درواقع رایانش ابری به جدیدترین و عالیترین راهکار برای خدمات میزبانی تبدیل شدهاست. پویائی بارهای کاری و منابع اشتراکی در محیط های مبتنی بر رایانش ابری درصورت فقدان تحلیل و مدیریت صحیح می توانند موجب تداخلات کارائی و افت کیفیت خدمات ابری گردند. همین امر ضرورت تبیین رویکردی جامع و یکپارچه جهت مدیریت موثر
کارائی درچنین محیطهای کارائی محوری را ایجاب مینماید. تحقیقات قبلی، این مساله را از ابعاد خاصی مدنظر قرار داده و درحال حاضر فقدان یک رویکرد تحلیلی و مدیریتی موثر خودکار و چندمنظوره درجهت پیوند دیدگاههای قبلی، موجب ایجاد فضای آشوب در این حوزه تحقیقاتی و درک ناقص از ابعاد مساله گشته است. بنابراین در مقایسه با تحقیقات قبلی، هدف این پژوهش گام برداشتن درجهت جبران نواقص مذکور میباشد و مهمترین دستاورد آن دیدگاه یکپارچه تحلیل و مدیریت موثر کارائی در محیط های مبتنی بر رایانش ابری میباشد. رویکرد کارائی محور  پیشنهادی برخلاف راهحل های موجود، مستقل از سطح اجرا و عملگرهای محیطی، اهداف کارائی را در کل پشته ابر بصورت یکپارچه و خودکار تحلیل و مدیریت می نماید تا موثر واقع گردد. نتایج ارزیابی ها مبین سودمندی و برتری دیدگاه پیشنهادی نسبت به دیدگاههای موجود در مدیریت
یکپارچه، موثر و چندمنظوره کارائی در مراکز داده ابری و خدمات مرتبط میباشد.

کلیدواژه‌ها