فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Department of Computer Science, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رایانش ابری که از سودمندترین و موفقترین دستاوردهای اخیر عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد، الگوهائی هوشمندانه و نوین جهت عرضه و مصرف منابع رایانشی اشتراکی و استیجاری ارائه مینماید. امروزه شبکه های ابری به دلیل تنوع در کاربردهای مختلف از جمله ارائه خدمات سازمانی، پشتیبانی منابع رایانشی شرکت ها، امور اداری و امور شخصی، در سطح گسترده مورد استفاده واقع می گردند و درواقع رایانش ابری به جدیدترین و عالیترین راهکار برای خدمات میزبانی تبدیل شدهاست. پویائی بارهای کاری و منابع اشتراکی در محیط های مبتنی بر رایانش ابری درصورت فقدان تحلیل و مدیریت صحیح می توانند موجب تداخلات کارائی و افت کیفیت خدمات ابری گردند. همین امر ضرورت تبیین رویکردی جامع و یکپارچه جهت مدیریت موثر
کارائی درچنین محیطهای کارائی محوری را ایجاب مینماید. تحقیقات قبلی، این مساله را از ابعاد خاصی مدنظر قرار داده و درحال حاضر فقدان یک رویکرد تحلیلی و مدیریتی موثر خودکار و چندمنظوره درجهت پیوند دیدگاههای قبلی، موجب ایجاد فضای آشوب در این حوزه تحقیقاتی و درک ناقص از ابعاد مساله گشته است. بنابراین در مقایسه با تحقیقات قبلی، هدف این پژوهش گام برداشتن درجهت جبران نواقص مذکور میباشد و مهمترین دستاورد آن دیدگاه یکپارچه تحلیل و مدیریت موثر کارائی در محیط های مبتنی بر رایانش ابری میباشد. رویکرد کارائی محور  پیشنهادی برخلاف راهحل های موجود، مستقل از سطح اجرا و عملگرهای محیطی، اهداف کارائی را در کل پشته ابر بصورت یکپارچه و خودکار تحلیل و مدیریت می نماید تا موثر واقع گردد. نتایج ارزیابی ها مبین سودمندی و برتری دیدگاه پیشنهادی نسبت به دیدگاههای موجود در مدیریت
یکپارچه، موثر و چندمنظوره کارائی در مراکز داده ابری و خدمات مرتبط میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Monolithic Approach for Effective Performance Analysis and Management in Clouds

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Fareghzadeh 1
  • Gholamreza Vatanian 2

2 Department of Computer Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Cloud computing is an emerging model of business computing. It distributes computing tasks in shared resource pools, which consist of many computers, so that various applications can access the cloud as they need. In computing, resource contention refers to a conflict over a shared resource between several components. Resource contention often negatively affects the performance of components competing for the resource. It is a common concern in cloud computing. Unmanaged resource contention in cloud computing environments can causes problems such as performance interference, service quality degradation and consequently service agreements violations. Performance management is an indispensable remedy solution for the mentioned challenges. Monolithic analysis and management of the performance from the cloud services perspective and different entities has not been studied in previous researches and most of the previous studies focus on algorithms and methods for specific applications and mostly, lack sufficient descriptions about management aspects of the performance. Due to the importance of this issue, this paper aims to make an in-depth investigation of this problem. In this paper, we propose a novel approach to monolithic management of the performance and its general requirements for clouds. The proposed approach enables service providers to realize different optimization methods and manage the performance for their offers and products. The experimental results demonstrate the effectiveness, flexibility and practicality of the proposed approach for effective performance management in different cloud service centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Cloud computing
  • Monolithic approach
  • Resource contention
  • Service level agreement
  • Data Center