فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین
بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین

مریم رضائی

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 10-21

چکیده
  براساس تحقیقات و تلاش دانشمندان آمار و حتی حوزه های خارج از آمار، روش های متفاوتی جهت انجام تحقیقات آماری، تحلیل یافته ها و توصیف نتایج مرتبط ایجاد شده است. روش های مختلف آزمونهای آماری رویکردهائی متفاوت ...  بیشتر