فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
زیرساخت های نرم افزارهای در پژوهش های تحلیل کیفی
زیرساخت های نرم افزارهای در پژوهش های تحلیل کیفی

رضا محمدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  اساسا بنیان هر جامعه علمی بر پایه پژوهش بنا میشود و پژوهش درواقع موتور محرک پیشرفت وتوسعه پایدار جوامع اطلاعات محور امروزی است. پژوهش های آماری بصورت عمومی به دو شکلکمی و کیفی صورت میگیرند. شناخت انواع ...  بیشتر
بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین
بررسی و مقایسه روش های تحقیق آماری بنیادین

مریم رضائی

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 10-21

چکیده
  براساس تحقیقات و تلاش دانشمندان آمار و حتی حوزه های خارج از آمار، روش های متفاوتی جهت انجام تحقیقات آماری، تحلیل یافته ها و توصیف نتایج مرتبط ایجاد شده است. روش های مختلف آزمونهای آماری رویکردهائی متفاوت ...  بیشتر