نویسنده = ������ ���������� ������������
بررسی و تحلیل نقش موثر شناسایی عوامل بروز ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار در فاز نیازمندیها

دوره 3، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-12

الهام فراهانی؛ محبوبه شمس جاوی؛ محمدهادی زاهدی