نویسنده = ������������ ��������������
چارچوب مدیریتی اجرائی برای پایگاه داده های فازی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-7

محمدرضا محمدی