نویسنده = حمید معتمدی
مدیریت موثر فناوری اطلاعات سازمانی با رویکرد محاسبات ابری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-8

حمید معتمدی؛ حسین زارعی