نویسنده = ������ ������������ ��������
چالش های امنیتی اینترنت اشیاء و راهکارها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 35-40

سمیه گنج خانلو؛ زهرا بیگدلی