نویسنده = ���������� ����������
رویکرد و ابعاد مهندسی کیفیت محصول نرم افزاری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 21-27

عرفان نظری؛ علیرضا محمدزاده