نویسنده = ������������ ��������
بررسی و مقایسه الگوریتم های رمزنگاری امنیتی کاربردی

دوره 2، شماره 3، آبان 1400، صفحه 21-29

مریم نعمتی؛ نفیسه فارغ زاده