نویسنده = ������������ ������������
تأثیرات فناوری رصد فعالیت چشم بر عملکرد افراد

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 18-26

معصومه حسینی